31 Aralık 2013 Salı

A Holistic Approach to Personal Knowledge Management – Management of the Experiences in Personal Knowledge Work Environments

Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi

7-9 Şubat 2014 tarihinde Mersin'de düzenlenecek olan "Akademik Bilişim 2014" konferansına kişisel bilgi yönetimi alanında gerçekleştirdiğim çalışmaları özetlediğim "Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi" isimli bir bildiri önerisi gönderdim. Bu çalışmada "Kişisel Öğrenme Ortamları" kavramından yola çıkarak bireyin tasarlayabileceği diğer "kişisel bilgi çalışması ortamları" nı sistemleştirmeyi denedim. Böylece bireylerin kişisel bilgi çalışması deneyimlerini kaydederek kişisel bilgi yönetimini gerçekleştirebilecekleri yedi farklı ortam belirledim. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum:

Özet: Bu çalışmada kişisel bilgi yönetimi için üç katmanlı bir mimari önerilmiştir. Bu mimariye göre en altta bireylerin değişik fiziksel ve sanal ortamlarda bilgi çalışmasını gerçekleştirdikleri bir “kişisel bilgi çalışması ortamları katmanı” bulunmaktadır. Mimarinin ikinci katmanında bilgi çalışması ortamlarındaki deneyimlerin çoklu cihaz tabanlı yaşam günlüğü sistemiyle kaydedildiği bir “deneyim kaydetme katmanı” yeralmaktadır. Mimarinin en üst katmanında ise bireyin kişisel veri ve enformasyon kaynaklarından sistematik bir biçimde derlediği kişisel bilgilerini barındırabildiği ve üzerinde çalışabildiği “kişisel bilgi tabanı katmanı” bulunmaktadır. Bireyler bu üç katmanlı yapı üzerinde çalışmada önerilen süreçleri uygulayarak, kişisel bilgi çalışması ortamlarındaki deneyimlerini planlayabilecek, denetleyebilecek ve değerlendirebileceklerdir. 

Anahtar Sözcükler: Kişisel Bilgi Yönetimi, Kişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Çalışması 
27 Kasım 2013 Çarşamba

Design of a Personal Knowledge Base System based on Lifelogging

Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı 

Örtük bilginin açık bilgiye transferi bilgi yönetiminin odaklandığı konulardan birisidir. Kişisel yaşam günlüğü sistemleri ile yaşam deneyimlerinin kayda alınması ve bu kayıtların yorumlanmasıyla bireyler hem yaşam deneyimlerini yönetebilmekte, hem de sahip oldukları örtük bilgiyi keşfederek kayda alabilmeleri için bir yönteme sahip olmaktadırlar. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla kişisel bilgi sistemlerinin temel kavramlarından birisi olan  "Kişisel Bilgi Yönetimi" literatürünü taramaya başladım (1), (2). Bulgularımı önceki çalışmalarımla birlikte değerlendirerek (3), (4) kişisel bilgi tabanlarının yaşam günlüğü sistemleriyle desteklenmesi durumunda elde edilecek olanakları belirlemeye çalıştım. Elde ettiğim uygulama sonuçlarını "Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi" isimli bir bildiri olarak 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinde düzenlenecek olan "İnet-Tr'13 - XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı" na gönderdim. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum.Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı

Mehmet Emin Mutlu1
1 Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
memutlu@anadolu.edu.tr

Özet: Kişisel bilgi tabanları bireyin kişisel bilgisini ifade edebilmesine, yakalayabilmesine ve daha sonra erişebilmesine olanak sağlayan elektronik araçlardır. Kişisel bilgi tabanları Nonaka ve Tageuchi’nin SECI modelindeki örtük bilgi ile açık bilgi arasındaki dönüşümleri belirleyen “dışsallaştırma”, “içselleştirme”, birleştirme” ve “ sosyalleştirme” adımlarına ait kayıtları da tutabilmelidirler. Bu amaçla bu çalışmada bireyin bütün bilgi çalışması deneyimlerinin ekran görüntüsü ve kamera görüntüsü ile kaydedilmesini sağlayan bir yaşam günlüğü sistemiyle bütünleşik bir kişisel bilgi tabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sisteme ait bir yazılım geliştirilmiş ve beş ay süreyle uygulanarak elde edilen deneyimler yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca tasarlanan sistemin gelecekteki geliştirilmesine yönelik tartışmalara yer verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Kişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Yönetimi,  Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi, Örtük Bilgi


Notlar
(1) http://personalinformationsystems.blogspot.com/2013/09/personal-knowledge-base.html
(2) http://personalinformationsystems.blogspot.com/2013/10/personal-knowledge-management-literature.html
(3) http://personalinformationsystems.blogspot.com/2013/11/development-of-multi-device-based_10.html
(4) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2013/10/a-proposal-of-system-for-management-of.html

1 Kasım 2013 Cuma

Development of a Multi-Device Based Lifelogging System for Capturing of Learning Experiences - Published in Online Journal JRET

Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi - JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı.

7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan "2nd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS 2013" konferansına göndermiş olduğum ve kabul edilmiş olan "Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and Teaching - http://jret.org) yayınlandı.

Bildiriye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/28.mutlu.pdf adresinden erişilebilir.

25 Ekim 2013 Cuma

A Proposal of System for Management of Life Experiences

Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Sistem Önerisi

"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede birden fazla cihazdan ekran ve kamera görüntülerinin sürekli kaydedilmesini ve biraraya getirilmesini sağlayan yazılımların ürettiği görüntüleri işleyebilmek ve yaşam deneyimlerini elde ederek yönetebilmek amacıyla geliştirdiğim AllMyListsLE yazılımının tasarımını ve geliştirilme öyküsünü ele aldığım "Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Sistem Önerisi" isimli bir bildiriyi Türkiye Bilişim Derneği‘nin 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlediği 30. Ulusal Bilişim Kurultayı'na (Bilişim‘2013) gönderdim. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum:

Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi İçin 
Bir Sistem Önerisi

Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
memutlu@anadolu.edu.tr
ÖZET
Bireylerin yaşam deneyimlerinin bir bölümü önceden planlanmış ve bilinçli olarak gerçekleşirken, çoğu deneyim önceden planlanmadan ve bilincinde olmadan yaşanmaktadır. Yaşam deneyimlerinin farkında olmak ve gerçekçi biçimde değerlendirebilmek etkili bireysel yol haritaları oluşturabilmek için gereklidir. Bu çalışmada bireylerin yaşam deneyimlerini yönetebilmeleri amacıyla yararlanabilecekleri bir sistem önerisi geliştirilmiştir. Bu amaçla fiziksel ve sanal ortamlardaki yaşam deneyimlerini ekran görüntüleri ve kamera görüntüleri ile kendiliğinden ve sürekli olarak kaydeden bir yaşam günlüğü katmanı ile yaşam günlüğü kayıtlarını değişik zaman düzlemlerinde yorumlama ve deneyimleri planlama, denetleme, değerlendirme olanağı sağlayan deneyim işleme katmanından oluşan bir sistem tasarlanmıştır. Sistemi denemek amacıyla bir prototip uygulama geliştirilmiş ve beş aylık bir deneme sonucunda elde edilen ilk bulgular tartışılmış, gelecekteki olası geliştirmeler için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam günlüğü, yaşam deneyimlerinin yönetimi


29 Eylül 2013 Pazar

Development of a Multi-Device Based Lifelogging System for Capturing of Learning Experiences

Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi

 "Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede bir dizi ekran görüntüsü ve kamera görüntüsü kaydetme yazılımı geliştirmiştim. Bu yazılımların tasarımı, geliştirilmesi ve denenmesine ait süreci ve bulguları paylaşmak istediğim "Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi" isimli bir bildiri özetini 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan "2nd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS 2013" isimli konferansa gönderdim. Bildiri özeti kabul edildi. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum:

ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇOKLU CİHAZ TABANLI BİR YAŞAM GÜNLÜĞÜ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu


Özet

Bu çalışmada bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerindeki öğrenme deneyimlerinin kaydedilebilmesi için bir sistem geliştirilmiştir. Bu amaçla öğrenme deneyimlerinin yaşandığı fiziksel ve sanal ortamlar göz önüne alınmış ve bu ortamlarda geçekleşen öğrenme deneyimlerinin kendiliğinden ve sürekli olarak kaydedilmesi amacıyla bir yaşam günlüğü sistemi tasarlanmıştır. Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılarak, masaüstü, diz üstü, tablet, akıllı telefon ve giyilebilir kamera gibi birden fazla cihazda çalışabilecek ekran görüntüsü yakalama yazılımları ile kamera görüntüsü yakalama yazılımları geliştirilmiş ve yakalanan görüntülerin bulut altyapısı üzerinden taşınarak çalışma bilgisayarında bir araya getirilmesi sağlanabilmiştir. Geliştirilen sistem dokuz ay süreyle denenmiş ve öğrenme deneyimlerini hatırlama ve değerlendirme açısından etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Yaşam boyu öğrenme, öğrenme deneyimlerini kaydetme, yaşam günlüğü  


  

9 Eylül 2013 Pazartesi

Expanded Informal Learning Model and A Method for Management of Learning Experiences

Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem


22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı - EBK2013 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasındanEskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlendi. Konferansta "Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem" isimli bildiriyi sundum. 


Bu çalışmada Eraut’nun “informel öğrenme tipolojisi” Bennett tarafından önerilen “Four-Part Model of Informal Learning” ile birleştirilerek “Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli” elde edilmiş ve bu modelden yararlanarak öğrenme deneyimlerinin yönetimi için bir yöntem geliştirilmiştir.

Three Dimensions of Learning and The Formation of Learning Experiences

Öğrenmenin Üç Boyutu ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı - EBK2013 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasındanEskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlendi. Konferansta "Öğrenmenin Üç Boyutu ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması" isimli bildiriyi sundum.


Bu çalışmada öğrenme deneyimlerinin yaşam deneyimleri içerisinden seçilebilmesi ve betimlenebilmesi için yaşam deneyimlerinin giyilebilir yaşam günlüğü kamerasıyla kaydedilmesi, birey tarafından değişik zaman düzlemlerinde yorumlanması ve kişisel bilgi tabanı oluşturulması adımlarını içeren bir yaklaşım önerilmiştir.

29 Ağustos 2013 Perşembe

Dead Media Project

Ölü Ortamlar Projesi

Bruce Sterling (1) 1995 yılında artık günümüzde kullanılmayan ve unutulmuş iletişim teknolojilerini bir araya getirmeyi amaçlayan "Dead Media Project" i başlattı. Proje, bu amaçla oluşturulmuş bir mektup listesine üye katılımcılardan gelen mektupların  moderatör Tom Jennings tarafından elden geçirilmesi ve kategoriler halinde listelenmesi şeklinde tasarlandı. Projede 2000'lerin başına kadar 600'e yakın kullanılmayan medya tanımlandı ve sınıflandırıldı. Bu dönemden itibaren projeye yönelik ilgi azalmaya başladı. Proje sitesi şu anda hala yayında ve oluşturulmuş koleksiyona erişilebilir durumda (2).


Kaynak: http://www.walltowatch.com/view/9966/Dead+Media

Proje kapsamında kızılderililerin dumanla haberleşmesinden, haberleşme güvercinlerine, kullanılmayan bilgisayar dillerinden, sihirli fenerlere kadar akla gelebilecek bütün ortamlar yeralmakta.A Collection of Many Problems (In Memory of the Dead Media Handbook) - Garnet Hertz, 2009, (http://www.conceptlab.com/problems/)
Bruce Sterling'e göre ortam sayılabilmesi için mesajın iletiminde kullanılan bir cihaz olması gerekir. Örneğin "dans" bir ortam değildir. Çünkü bir cihaz yoktur. Ama bir buket "çiçek" bir ortam olabilir. Çünkü eğer çiçek kodlarını biliyorsanız çiçek değişik mesajları taşıyabilir (3).

Projedeki ortamlar "Görsel", "Sembolik", "İşitsel", "Fiziksel" ve "Henüz Sınıflandırılmamış" kategorilerine göre sınıflandırılmışlardır (4):

Görsel Kategoriler
"Camera obscura" ve türevleri
Elektrik / görsel elektronik
Sihirli fener ve türevleri
Panorama
Fotoğraf, film, hareketsiz görüntü ve hareketli görüntü kaydı ve üretimi
Televizyon

Sembolik Kategoriler
Elektrikli / elektronik sembolik bilgi sistemleri
Elektronik / Elektrik tele-iletişim (internet dışı)
Elektrik / elektronik yazı sistemleri
Elektronik bilgisayar ve hesaplayıcılar
İnternet ile ilgili
Mekanik hesap ve ölçüm makineleri
Para
Bilgisayar dışı ya da öncesi teknolojiye dayalı sembolik makineler
Sanayi öncesi çağındaki iletişim
Telgraf
Daktilo
Yazı sistemleri 

İşitsel Kategoriler
Işitsel Elektrik / Elektronik
Elektronik müzik
Radyo
Sirenler ve büyük ölçekli kamu işitsel sinyalleri
Telefon

Fiziksel Kateogiler
Fiziksel olarak taşınan ortamlar (nesnelerin hareketi)
Güvercinler
Pnömatik tüpler

Henüz Sınıflandırılmamış Kategoriler
Anakronizmler
"Çocuk" ortamları
18. ve 19. yüzyıllarda aptalca isimlerle icat edilmiş aygıtlar
Tarihsel revizyonizm
Tarih üstü
Moore Yasası Mağdurları
Thomas Alva Edison
Açıkçası aptalca ve yanlış kullanılan teknoloji (boy-ile-çekiç sendromu)
Henüz sınıflandırılmamış
Henüz ölü olmayan ortamlar

"Dead Media Project" benzeri başka çalışmalar da başlatılmıştır.Örneğin New York Üniversitesi Medya, Kültür ve İletişim Bölümüne ait Medya Arkeolojisi konulu wiki sitesi buunmakta (5).

Ölü ortamlar projesi incelendiğinde hiç akla gelmeyecek araçların iletişim amacıyla kullanıldıkları görülmektedir. Diğer taraftan pek çok iletişim teknolojisinin oldukça eski tarihlerde geliştirildiği de dikkati çekmektedir. Yakın çağlardaki bilimsel devrim ve onu izleyen endüstri devrimindeki pek çok buluş fazla gecikmeden iletişim alanında da uygulamaya konulmuş. Örneğin telgraf (1844), telefon (1876) ve gramofon (1877), elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılmasını sağlayan ark lambası (1878) ve ampulün (1879) icadından daha önce geliştirilmişler (6).

Kaynaklar
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling 
(2) http://www.deadmedia.org/notes/index.html
(3) http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=208
(4) http://www.deadmedia.org/notes/index-cat.html
(5) http://cultureandcommunication.org/deadmedia/index.php/Main_Page
(6) M.E. Mutlu (ed.), D. Altunay, R. Okur, S. Uğur, C. Güler, B.K. Kayabaş, N. Çetinöz, S. Gümüş, Ö. Özöğüt Erorta, G.D. Dinçer, R. Yılmaz, İ. Kayabaş, Yeni İletişim Teknolojileri, 205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1069-1, 2011
28 Temmuz 2013 Pazar

e-Learning Materials

e-Öğrenme Malzemeleri

2012-2013 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde yenilenen derslere ait içeriklerin güncellenmesi amacıyla e-Dönüşüm seferberliği başlatıldı. Üniversitede öğretim elemanlarının aldığı döner sermaye katkı paylarının oranları da öğretim elemanlarının bu dönüşüme yaptıkları katkı oranında belirlenmeye başlandı. 

"Yeni İletişim Teknolojileri" ve "Dosyalama Arşivleme" derslerinde e-öğrenme koordinatörü olarak görevlendirildim.Yılın ilk aylarında "Yeni İletişim Teknolojileri" dersi için dersin diğer editörüyle birlikte etkileşimli e-Kitap yapımını koordine ettik. Kitap, BDE Birimindeki tasarımcı tarafından Adobe Digital Publishing Suite ile iPad ortamında yayınlanmak üzere e-Kitap haline dönüştürüldü.

Mayıs ayından itibaren "Dosyala Arşivleme" dersi için Görsel Tasarımcı" ve "e-Öğrenme Teknik Destek Uzmanı" ile birlikte e-öğrenme malzemesi yapımına başladım. Bu amaçla dersin ünitesine ait bir senaryo hazırlanıyor. Ardından bu senaryo bir PowerPoint dosyası haline getiriliyor. Göresel tasarımcının yardımıyla görsel malzemeler belirleniyor. Daha sonra Powerpoint sunusu üzerinde nihai ekran tasarımlarını gerçekleştiriyorum. Sunuyu seslendirip video haline dönüştürüyorum ve e-Öğrenme Portalına yüklüyorum. Ayrıca alıştırma soruları hazırlayıp, portala yüklemesi için e-Öğrenme Destek Uzmanı'na iletiyorum.

Mayıs ayında 1. ünite, Haziran ayında 2. ünite, Temmuz ayında ise 3. ve 4. üniteye ait e-Öğrenme malzemelerini hazırlayıp portala yükledim. Ağustos ve Eylül aylarında her ay iki ünite daha hazırlanarak bütün üniteler tamamlanmış olacak.

Diğer bir sorumluluğum ise Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Program Koordinatörlüğünü yürütmek. Bu amaçla Temmuz ayı içerisinde Uygulama Koordinatörü Öğr. Serap Şişman Uğur ve derslerin BDE Birimindeki sorumluları ile birlikte program tanıtımı, program yeterlilikleri, ders tanıtımları ders öğrenme çıktıları vb. bilgiler hazırlanarak üniversite AKTS bilgi paketi sistemine girildi.

"UZE548 e-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi" ve "UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri" derslerinin de tanıtımlarının güncellenmesi gerekiyor. Gelecek dönemlerde bu derslere ait açık ders malzemesi üretimine başlamayı planlıyorum.

Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı önerisi kapsamında "e-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi" dersine ait öğretim tasarımına başladım. 

27 Temmuz 2013 Cumartesi

New Publications (July 2013)

Yeni Yayınlar (Temmuz 2013)

Haziran ve Temmuz 2013 aylarında yeni yayın çalışmaları gerçekleştirdim. Bunlardan birincisi Açıköğretim Sisteminin 30. Yıldönümü için hazırlanan bir kitapta yer alması amacıyla Özlem Özöğüt Erorta, Buket Kip Kayabaş ve İlker Kayabaş ile birlikte hazırladığım "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi" isimli kitap bölümüdür. Bölüm yazılarak teslim edildi. Şu anda editoryal süreçte. Kitap bölümü için öneri yaptığımızda gönderdiğimiz özeti aşağıda veriyorum:


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
 Mehmet Emin Mutlu, Özlem Özöğüt Erorta, Buket Kip Kayabaş, İlker Kayabaş
Özet
Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi BDE alanında araştırma, tasarım ve geliştirme yapmak amacıyla Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 1989-90 öğretim yılında oluşturulmuştur. İlk dönemde ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına yönelik BDE malzemelerinin üretimi ve eğitim hizmetlerinin sunumu gerçekleştirilirken 1993’den itibaren BDE Biriminde geliştirilen Açıköğretim Alıştırma Yazılımları çeşitli illerde kurulan AÖF BDE Laboratuvarlarında açıköğretim öğrencilerine sunulmuştur. Aynı dönemde ses ve video barındıran çokluortam ders yazılımları hazırlanarak öğrencilere CD-ROM ortamında dağıtılmıştır.
2000’lerin başından itibaren internet ortamında deneme sınavları, ders kitaplarının ve televizyon programlarının internette yayınlanması, çokluortam ders yazılımlarının internet ortamına aktarılması gibi e-öğrenme hizmetleri tasarlanıp geliştirilerek öğrencilere sunulmaya başlanmıştır. 2001-2002 öğretim yılından itibaren bütünüyle internet üzerinden yürütülen Açıköğretim Uzaktan Eğitim Programlarının açılmasında öncülük edilmiştir. 2005 yılında dağınık olarak yürütülen internet hizmetleri Açıköğretim e-Öğrenme Portalı altında birleştirilmiş ve bu portalda derslere yönelik e-Sınav, e-Televizyon, e-Alıştırma, e-Ders, Eşzamanlı ve Eşzamansız e-Danışmanlık, e-SesliKitap,  e-Destek, e-DersNotu gibi hizmetleri yayınlamaya başlamıştır.
BDE Biriminde 2006’dan itibaren internet üzerinde yürütülen Ford/Otosan e-Öğrenme Projesi, e-Sertifika Programları, Türkçe Sertifika Programları, e-Portfolyo uygulamaları, Yunusemre Açık Ders Malzemeleri Portalı, Cambridge Sertifika Programları gibi yaşamboyu öğrenmeye yönelik yeni uygulamalar hizmete sokulmuştur. 2010 yılından itibaren Açıköğretim sisteminde gerçekleştirilmeye başlanan dönüşüm sürecine paralel olarak e-öğrenme hizmetlerinin mobil ortamlar başta olmak üzere çoklu platformlarda sunulması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Tüm açıköğretim programlarının yıllık sistemden dönemlik ve kredili sisteme dönüştürülmesine paralel olarak ders kitapları yenilenmesi nedeniyle e-öğrenme malzemelerinin yeni tasarımla üretimine başlanmıştır.
Açıköğretim BDE Birimi sunduğu eğitsel içerik miktarı ve yararlanan öğrenci sayısı açısından ülkemizin en büyük e-Öğrenme sunucusudur. BDE Biriminde e-öğrenme hizmetlerinin ve içeriğinin yapımında öğretim tasarımcıları, yazılım ve sistem uzmanları, eğitim teknologları, ses-görüntü-video-canlandırma tasarımcıları görev almaktadırlar. BDE Birimi sunduğu eğitsel içeriğin tasarımını, geliştirilmesini ve uygulanmasını kendi bünyesindeki uzmanların yanı sıra Açıköğretim Kitap Birimi, Açıköğretim Televizyon Yapım Merkezi, Açıköğretim Test Araştırma Birimi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile çok sayıda editör, yazar, sunucu ve tasarımcının desteği ile geçekleştirmektedir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde e-öğrenme uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yayınlar taranmış ve Açıköğretim sisteminde e-öğrenmenin gelişimine yönelik kapsamlı bir çerçeve elde edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Açıköğretim Fakültesi, Açık ve uzaktan öğrenme,  e-öğrenme

Diğer iki çalışma ise 5-7 Eylül 2013'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlenecek olan 22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'na gönderdiğim bildiri önerileri:


Öğrenmenin Üç Boyutu ve Öğrenme Deneyimlerinini Oluşması
Mehmet Emin Mutlu
Özet 
Yaşam boyu öğrenme kavramı yaşam boyunca öğrenme, yaşam genişliğinde öğrenme ve yaşam derinliğinde öğrenme kavramlarıyla üç boyutu içerecek biçimde genişletilebilmektedir. Yaşam boyunca öğrenme doğumdan ölüme kadar devam eden zaman boyutundaki öğrenme sürecini ifade ederken, yaşam genişliğinde öğrenme bu süreci uzam ekseninde “formel öğrenme”, “non-formal öğrenme” ve “informel öğrenme” biçimleriyle doldurmaktadır. Yaşam derinliğindeki öğrenme ise neye inanılacağı, nasıl davranılacağı ve kendini/diğerlerini nasıl yargılayacağını belirleyen tüm dini, manevi, ahlaki sosyal değerleri öğrenmeyi içerir. 
“Öğrenme deneyimi” bu üç boyutta gerçekleşen öğrenme birimi olarak ele alınabilir. Öğrenme deneyimleri yaşam deneyimlerinin bir parçasıdır ve yaşam deneyimlerinin geniş doğası içerisine serpilmişlerdir. Öğrenme deneyimlerinin yaşam deneyimleri içerisinden seçilebilmesi, algılanabilmesi ve anlamlandırılabilmesi için yaşam deneyimlerinin birey tarafından etkinlikler, bölümler ve öyküler gibi değişik zaman düzlemlerinde kaydedilmesi ve bu kayıtların yorumlanarak listelenebilmesini gerektirir.
Yaşam deneyimlerine ait kayıtlardan elde edilebilecek deneyim kümeleri olarak öğrenme deneyimlerine yol açan olaylar, öğrenme deneyimlerinin gerçekleştiği ortamlar, öğrenme deneyimlerini tetikleyen kişiler ele alınabilir. Bu deneyim kümeleri öğrenme deneyimlerine yol açan davranışlar, duygular, özellikler ve varlıklar şeklinde daha da genişletilebilir.
Bu çalışmada öğrenmenin üç boyutunda gerçekleşen öğrenme deneyimlerinin yaşam deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu öngörülmüştür. Yaşam boyu öğrenme bir proje, öğrenme deneyimi ise bir problemi çözme süreci olarak ele alınmış ve yaşam deneyimlerinin kaydedilmesi ve yaşam deneyimlerinden öğrenme deneyimlerinin fark edilmesi ve elde edilmesi sürecine yönelik bir yordam tasarlanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Yaşam boyu öğrenme, öğrenme deneyimleri  Diğer bildiri:
Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi İçin Bir Yaklaşım 
Özet
Son yıllarda “informel” öğrenme kuramlarına Eraut ve Bennet tarafından önemli katkılar yapılmıştır. Eraut 2000 yılındaki çalışmasında “informel” kelimesini kullanmaktan kaçınarak, “non-formel” öğrenme kelimesini “formel” öğrenmenin zıt kavramı olarak yeniden tanımlamış ve “non-formel” öğrenmeye ait tipoloji geliştirmiştir. Bu tipolojide “non-formel” öğrenme, öğrenenin niyet düzeyi göz önüne alınarak “üstü örtük öğrenme”, “tepkisel öğrenme” ve “bilinçli öğrenme” olarak üçe ayrılmıştır. Üstü örtük öğrenme herhangi bir öğrenme niyeti ve öğrenmeye yönelik bir farkındalık olmadan gerçekleşmektedir. Tepkisel öğrenme büyük ölçüde kendiliğinden gerçekleşen,  planlanmamış fakat öğrenenin farkında olduğu üstü açık öğrenmedir. Bu öğrenme biçiminde öğrenmeye yönelik niyet değişik düzeyde olabilir. Bilinçli öğrenme ise öğrenenin niyetiyle oluşan, planlanmış ve üstü açık bir öğrenmedir. “Non-formel” öğrenmenin diğer boyutu ise öğrenmenin odaklandığı olayların zamanlanmasına ilişkindir: Öğrenmeyle ilgili olaylar geçmişte yaşanmış, şu anda yaşanıyor ya da gelecekte yaşanması muhtemel olabilir. Bu çalışmasında Eraut'un “non-formel” terimini makalesinde açıkladığı nedenler yüzünden aslında “informel” terimi yerine kullandığını unutmamak gerekir.
Bennet ise Schugurensky tarafından 2000 yılında önerilen “Öz-yönelimli”, “Tesadüfi” ve “Sosyalleşme” türü öğrenmeyi içeren "Three forms of informal learning" modelini genişleterek 2012 yılında "Four-Part Model of Informal Learning"' modelini önermiştir. Bu modelde “Öz-yönelimli”, “Tesadüfi”, “Bütünleştirici” ve “Üstü örtük” öğrenme biçimleri yer almaktadır. Bu modellerde öz-yönelimli ve tesadüfi öğrenme biçimleri bilinçli bir faaliyet olduğundan dolayı açık ve kolay gözlenen faaliyetlerdir. Bennet, Schugurensky'nin modelindeki “sosyalleşme” biçimini “üstü örtük” olarak yeniden adlandırmıştır. Bu biçimde kişi sosyal ortamlarda farkına varmadan ve önceden niyet etmeden öğrenir. “Bütünleştirici” öğrenme ise üstü örtük bilginin niyetli fakat bilinçsiz olarak işlenmesi ile öğrenmeye ait ürünler ve zihinsel imgelere bilinçli erişimi birleştiren bir öğrenme süreci olarak tanımlanmıştır.
“İnformel” öğrenmeye yönelik bu iki farklı tipolojiden yararlanarak bireylerin yaşamında gerçekleşen informel öğrenme deneyimlerini farketmek, kaydetmek, planlamak ve değerlendirmek için daha açık ve anlaşılır yordamlar oluşturmak mümkün olacaktır. Bu çalışmada Eraut’nun “non-formel öğrenme tipolojisi” Bennet tarafından önerilen “Four-Part Model of Informal Learning” ile birleştirilerek “Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli” elde edilmiş ve bu modelden yararlanarak öğrenme deneyimlerinin yönetimi için bir yaklaşım önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: İnformel öğrenme modelleri, öğrenme deneyimlerinin yönetimi

 Gönderdiğim özetler kabul edildi. 15 Ağustos'a kadar tam metinleri hazırlayıp göndereceğim.

30 Haziran 2013 Pazar

Implementation Design for LifeLogging Project

"Yaşamgünlüğü" Projesi için Uygulama Tasarımı


"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede geliştirilen yazılımlar (taşınabilir yaşam günlüğü kamerasıyla ilgili yazılım dışında) uygulanabilir aşamaya geldiler (1). Ayrıca yazılımların üzerinde çalışacağı donanımlar da (taşınabilir yaşam günlüğü kamerası dışında) temin edildiler (2).


Bu günlerde projenin uygulama aşamasını tasarlamaya başladım. Proje dosyasında uygulama aşaması için şu bilgilere yer verilmişti:
"Projenin uygulama aşamasında önce bir ön test düzenlenecektir. Ardından uygulayıcılar bir ay süreyle uyanık oldukları süre boyunca ve özel anları dışında bilgisayar, tablet ve telefonları kullanarak yaşam deneyimlerini kayda alacaklar ve gün sonu ile hafta sonlarında yaşanmış, yaşanmakta olan ve yaşanması planlanan öğrenme deneyimlerine ilişkin notlardan oluşan kişisel kayıtları gireceklerdir. Bu aşamada uygulayıcı olarak projede görevli araştırmacılar Arş.Gör. İlker Kayabaş, Arş.Gör. Buket Kip Kayabaş ve Ayşe Peri Mutlu görev alacaktır. Aşama projenin 7. ayında gerçekleştirilecektir."
Uygulama aşamasına ait daha ayrıntılı bilgilere ise projenin öneri dosyasında "yöntem" bölümünde aşağıdaki şekilde yer verilmişti:
"Uygulama öncesi uygulayıcıların yaşam boyu öğrenme deneyimlerini yönetme yetkinliklerinin ölçülmesi amacıyla bir ön test düzenlenecektir. Ardından uygulama başlayacak ve uygulayıcılar bir ay süreyle yaşam günlüğü cihazları ile uyanık oldukları süre boyunca özel anları dışındaki tüm anlarını 30 saniye aralıklarla fotoğraf ve/veya ekran görüntüsü olarak kaydedeceklerdir. Uygulayıcılar “Life-Wide Learning Experiences Management Framework” yönteminde önerildiği gibi günlük ve haftalık olarak kayıtlı verileri gözden geçirerek, bir öğrenme deneyimi yaşadıklarını düşündükleri olaylara karşı gelen anlara ait değişik katmanlarda bilgi girişi yapacaklardır. Uygulama boyunca uygulamacıların yapması gereken tek görev budur. Kayıtlı veriler uygulayıcıların kendileri dışında kimse tarafından incelenmeyecektir.
Uygulayıcılar yaşam günlüğü verilerinin herhangi bir zaman noktasında “kayıt, etkinlik, bölüm ve öykü düzeyinde temel tanımlayıcı katmanlar”,  “yer, kişi, davranış, duygu, varlık ve özellik düzeyinde ek tanımlayıcı katmanlar” ve “öğrenme deneyimi düzeyindeki katmanlara” erişebilecek ve bu katmanlarda bilgi girişi yapabilecektir. Bilgi girişi bir tanım ve açıklaması şeklinde olacaktır. Öğrenme deneyimleri katmanında her hücre “planlanmış”, “planlanmamış” ve “bilinçli”, “bilinçsiz” öğrenme deneyimleri şeklinde etiketlenebilir. Bu etiketlendirme sonucunda öğrenme deneyiminin öz-yönelimli, tesadüfi, bütünleştirici ya da üstü örtük olup olmadığı belirlenmiş olur. Öğrenme deneyimleri katmanında her hücre “geçmiş öğrenme deneyimleri”, “şu anda yaşanan öğrenme deneyimleri”, “gelecekte yaşanması öngörülen öğrenme deneyimleri”ne ilişkin yorumlar içerebilir. Bu işaretlemeler ve bilgi girişleri ile Eraut’un matrisine Bennet’in dört parçalı modelinin uygulanmasıyla elde edilen genişletilmiş tipolojiye ait hücreler elde edilmiş olur. Bu matris uygulayıcıya zaman ekseninde raporlanarak uygulayıcının kendi informel öğrenme deneyimleri hakkında detaylı çıkarımlarda bulunması sağlanır.

Uygulama sona erdikten sonra uygulayıcılar üzerinde bir anket düzenlenerek uygulayıcıların geçmiş öğrenme deneyimlerine yönelik farkındalıklarının artıp artmadığı, gelecekte gerçekleştirmeyi düşündükleri öğrenme deneyimlerini planlama ve denetleme etkinliklerinde bir artış olup olmadığı saptanacaktır. Özellikle geçmiş öğrenme deneyimlerinde farkındalık artışı ile gelecekteki öğrenme deneyimlerini planlama faaliyetlerindeki artış arasında pozitif bir etki olup olmadığı incelenecektir.
Aygıtlarla ilgili anketler tamamlandığında her aygıt için öğrenme deneyimleri formel, non-formel, informel öğrenme açısından değerlendirilecek; ayrıca informel öğrenme deneyimleri de kendi içinde öz-yönelimli, tesadüfi, bütünleştirici ya da üstü örtük öğrenme biçimleri açısından değerlendirilecektir. Ayrıca uygulayıcılarla bireysel görüşme gerçekleştirilerek uygulama hakkında ankette yer almayan görüşleri derlenecektir. Uygulayıcıların AllMyLists LE yazılımyla kendi öğrenme deneyimlerine ait elde ettikleri çıkarımlar tartışılacaktır. Elde edilen tüm sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılarak:
a) Yaşam günlüğü yaklaşımının yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin yönetiminde uygulayıcılar açısından etkinlik sağlayıp sağlamadığı belirlenecek,
b) Kullanılan teknolojinin üstünlük ve zayıflıkları belirlenecek ve
c) Uygulayıcıların uygulama hakkındaki kişisel öykülerinden yola çıkılarak, gelecekte gerçekleştirilecek yaşam günlüğü çalışmaları hakkında uygulama önerileri elde edilmiş olacaktır. "
Uygulama Süreci

Bu doğrultuda projenin uygulama süreci aşağıdaki adımlardan oluşacaktır. 
 • Ön değerlendirme 
  • Bu aşamaya ait bir değerlendirme formu tasarlanacaktır.
 • Oryantasyon 
  • Oryantasyon eğitimi için sunu hazırlanacaktır.
 • Uygulama 
  • Yazılımların kurulumu 
   • Kurulum kılavuzu (3) tamamlanacaktır.
  • Günlük - haftalık - aylık işlemler (4)
   • Tahminen Eylül-Ekim 2013 aylarında uygulama gerçekleştirilecektir.
 • Son değerlendirme 
  • Bu aşamaya ait bir değerlendirme formu hazırlanacaktır.


3 Mayıs 2013 Cuma

Usage Level Of Academic Social Networks By Academic Staff: Anadolu University Example - Published in Online Journal JRET

Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği - JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı.

25-27 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "4th International Conference On New Trends In Education and Their Implications 2013" konferansında sunmuş olduğum "Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağlari Kullanim Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and  Teaching - http://jret.org) yayınlandı. 


Bildiriye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/07._emel_guler_emin_mutlu.pdf adresinden erişilebilir.

29 Nisan 2013 Pazartesi

Usage Level Of Academic Social Networks By Academic Staff: Anadolu University Example

Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği

2012-2013 Öğretim yılı Güz döneminde UZE613 Uzaktan Eğtimde Yeni Teknolojiler isimli doktora dersinde Öğr. Gör. Emel Güler ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağlari Kullanim Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği" isimli bildiriyi 25-27 Nisan  2013 tarihlerinde Antalya'da  düzenlenen "4th International Conference On New Trends In Education and Their Implications 2013" konferansında sundum.Bu çalışmada Akademik Sosyal Ağlar ele alınarak, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının akademik sosyal ağları kullanımı üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

19 Nisan 2013 Cuma

The PLE Conference 2013

The PLE Conference 2013, Personal Learning Environments: Learning and Diversity in the Cities of the Future

Kişisel Öğrenme Ortamları Konferansının dördüncüsü bu yıl 10-12 Haziran'da Berlin/Almanya ve Melbourne/Avustralya'da aynı anda düzenleniyor (http://pleconf.org/).

Konferansda ele alınması beklenen konular şunlar:
 • Concepts, scenarios and technologies for fostering diversity with PLEs 
 • Concepts, scenarios, technologies for learning in smart urban spaces 
 • General theories and frameworks for PLE
 • Technologies and software for developing PLE
 • Pedagogical and didactic approaches to Personal Learning Environments
 • Personal Learning Environments and Personal Learning Networks (PLN)
 • PLE and Massive Open Online Courses (MOOC)
 • Personal Learning Environments, Open Badges and Gamification
 • PLEs in practice: case studies, good practice and approaches to PLEs
 • PLEs in education: new approaches and managing change in education
 • PLEs in organisations: new approaches and change in enterprises
 • PLEs at work: PLEs work-based learning and vocational training
 • PLEs in context: PLEs for contextual learning such as mobile learning
 • PLE vision: emerging technologies and innovative approaches to PLEs


20 Mart 2013 Çarşamba

The Process of The Learning Experiences Management

Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Süreci


"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede AllMyListsLE yazılımı ile öğrenme deneyimlerinin yönetimi için bir süreç tasarlamaya başladım. Sürecin taslak hali şu şekilde:

AllMyListsLE yazılımı aynı zamanda genel amaçlı bir liste yönetimi aracı olduğundan dolayı yeni liste oluşturulurken "LifeLog" ya da "MyList" türü liste oluşturulmasına olanak sağlandı. Böylece kullanıcılar yaşam günlüğü  listeleri (LifeLog) ve kullanıcı tarafından oluşturulan listeler (MyList) olmak üzere iki farklı yapıdaki liste yönetilebilmekte.

Yaşam günlüğü listeleri yaşam günlüğü kaydedici yazılımların oluşturduğu görüntüleri barındıran ve yıl-ay-gün şeklinde isimlendirilmiş düğüm yapısıyla klasörlere erişimi, bu klasörlerdeki görüntüleri taramayı ve deneyimlere ait bilgi girilmesini sağlarlar. Kullanıcı tarafından oluşturulan listeler ise düğümleri bütünüyle kullanıcı tarafından isimlendirilen ağaç yapılarını barındırırlar.

Genel yöntem, günlük detayların bir LifeLog içerisinde oluşturulması, bu bilgilerin değerlendirilerek MyList listelerine aktarılması şeklindedir. Böylece kullanıcılar yaşam günlüğünden yola çıkarak, hem yaşam deneyimlerini hem de öğrenme deneyimlerini detaylı olarak kaydedebilecek ve üzerinde çalışabileceklerdir.

Yaşam günlüğünü kullanmak için uygulanacak yöntem şuna benzer olacaktır: 

Aşama 1: Kullanıcı değişik cihazlar üzerinde çalışan yaşam günlüğü uygulamalarıyla günlerine ait görüntüleri kaydeder.
Aşama 2: AllMyListsLE yazılımıyla yaşam günlüğü kayıtları (LifeLog) üzerinde kayıtlar mümkün olduğunca taze iken "Etkinlikler", "Bölümler" ve "Öyküler" oluşturur. Etkinlikler genellikle bir kaç saat içerisinde yaşanırken, bölümler genellikle bir gün içerisinde, öyküler ise genellikle bir günden uzun yaşanan deneyimlerdir. 
Aşama 3: Bu bilgilerden yola çıkarak çeşitli zaman aralıklarında (MyList) türünde aşağıdaki kişisel bilgi yönetimi listelerini oluşturur ve günceller:
 • Kişi listeleri (aile üyeleri, arkadaşlar, işyeri kişileri, okul kişileri, …) 
 • Yer/Ortam listeleri (yaşanan yerler, ziyaret edilen yerler, çalışılan yerler, okullar, tatil yapılan yerler …) 
 • Olay listeleri (eğitim olayları, sağlık olayları, aile olayları, iş yaşamı olayları, anılar, günlükler…) 
 • Davranış listeleri (alışkanlıklar, rutinler, kültürel davranışlar, …) 
 • Duygu listeleri (mutluluklar, kaygılar, pişmanlıklar, …) 
 • Varlık listeleri (nesneler, mülkler, kültürel varlıklar, …)
Aşama 4: LifeLog kayıtları taranarak öğrenme deneyimleri algılanmaya çalışılır. Farkedilen öğrenme deneyimleri "üstü örtük öğrenme", "bütünleştirici öğrenme", "tepkisel öğrenme" ya da "bilinçli öğrenme" olup olmadığına göre betimlenmeye çalışılır. 
Aşama 5: LifeLog listelerinde günlük detay düzeyinde oluşturulan bu kayıtlar taranarak ve MyList listeleri halinde özetlenerek bu deneyimlere ait geçmişe yönelik değerlendirme ve geleceğe yönelik planlama eylemleri gerçekleştirilir. Kullanıcılar öğrenme deneyimlerini yönetmek amacıyla MyList listelerini oluştururken aşağıdaki başlıklardan yararlanabilirler: 

 • Geleceğe Yönelik Kayıtlar
  • Yol haritaları, 
  • Hedefler 
  • Tasarım fikirleri, 
  • Taslaklar
  • Yapılacaklar, 
  • Sonraki projelere-sürümlere bırakılan işler,
 • Güncel Duruma Yönelik Kayıtlar
  • Yapılanlar, 
  • Proje günlüğü (her çalışma günü için bir kayıt), 
  • Ajanda (yılın notları, ayın notları, haftanın notları, günün notları, saatin notları), 
  • Sürüm günlüğü, 
  • Hatalar-sorunlar
 • Geçmişe Yönelik Kayıtlar
  • Tamamlananlar
  • İptal edilenler
  • Yeniden ele alınanlar/alınacaklar
  • Başarılar
  • Başarısızlıklar
  • Beceriler
  • Yetersizlikler
Burada özetlenen süreçte öğrenme deneyimlerinin yönetimi için 2. ve 3. aşamalar zorunlu değildir. Fakat informel öğrenme deneyimlerinin diğer yaşam deneyimlerinden soyutlanması zor olduğundan dolayı 2. ve 3. aşamaların uygulanması kişinin kendi yaşamına bütüncül bir bakış açısı kazandıracaktır. Diğer taraftan 1., 2.  ve 4. aşama dışındaki aşamalar MyList listeleri kullanılarak gerçekleştirilebildiklerinden dolayı, bu aşamalar için AllMyListsLE yazılımı yerine başka bir liste yönetimi yazılımı da (örneğin AllMyListsMetro) kullanılabilir.

AllMyListsLE yazılımı, kullanıcıların öğrenme deneyimlerini yönetirken yararlanabilecekleri çeşitli araçları da içermektedir: 
 • Öğrenme deneyimlerini planlarken yapılacaklar listesi, görevler, hatırlatıcılar, öncelikler, türler, gibi araçlardan yararlanılabilir.
 • Öğrenme deneyimlerini kaydederken LifeLog listelerine ait kayıt girişleri ve Öğrenme Deneyimleri Betimleme Sihirbazı kullanılabilir.
 • Öğrenme deneyimlerini değerlendirme sürecinde arama, filtreleme, sıralama, erişim, vb. araçlar kolaylık sağlayacaktır.
Tasarlanan bu süreç ile aşağıdaki faydalar sağlanabilecektir:
 • Her aşamada hafızada tutulan bilgilerin kaybı en aza indirilmektedir. Görüntülerle hatırlama işlemi güçlendirilmektedir. Tüm yaşam deneyimlerinin kaydedilmesi öğrenme deneyimi içerebilecek eylemlerin gözden kaçmasını ve unutulmasını engellemektedir.
 • İşlem ham bilgiden işlenmiş bilgiye doğru aşama aşama ilerlemektedir. Bilgi böylece özümsenmekte ve anlamlandırılmaktadır.
 • Kaydetme işlemi ile kaydedilen bilgiyi anlamlandırma ve yönetim sürecinde kullanma işlemleri farklı zaman dilimlerinde – ilgili işleme odaklanarak - gerçekleştirilmektedir.
 • Bireyin kendisine ait bilgileri bireysel olarak kaydetmesi ve işlemesi sürecinde nesnel davranabilmesi amacıyla kontrol noktaları ve şablonlar kullanılmıştır.
 • Bilgi büyütme / küçültme işlemi desteklenmektedir. Böylece bilginin en küçük zaman diliminden tüm yaşam süresine kadar değişik düzeylerde işlenebilmesi sağlanabilmektedir. (görüntü kayıtları, etkinlik, bölüm, öykü yapısı ile dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl düzeyleri)
 • Öğrenme süreci günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık zaman dilimlerinde değerlendirilebilmekte ve planlanabilmektedir.
Projede geliştirilecek sistem uygulayıcılar üzerinde denenerek, bu listedeki faydaların elde edilip edilemediği gözlenebilecektir.


20 Şubat 2013 Çarşamba

Scientific Research Project of Anadolu University (Project No:1301E014) "Development and Implementation of A Digital Lifelogging System for Management of Lifelong Learning Experiences"

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No:1301E014) "Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" 


Anadolu Üniversitesi Proje Birimine 15 Aralık 2012'de sunmuş olduğum "Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli bir Bilimsel Araştırma Projesi önerisi 15 Şubat 2013 tarihinde kabul edildi. 


Projede benimle birlikte Arş.Gör. İlker Kayabaş, Arş.Gör. Buket Kip ve Ayşe Peri Mutlu uygulayıcı araştırmacılar olarak görev alacaklar. 18 ay sürecek projenin özetini http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/12/development-and-implementation-of.html isimli yayında yayınlamıştım. Projeye ait gelişme raporlarını http://personalinformationsystems.blogspot.com/ bloğumda yayınlamaya devam ediyorum.

25 Ocak 2013 Cuma

Design of Platform-indepented Personal Learning Environments

Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

2012-2013 Öğretim yılı Güz döneminde UZE613 Uzaktan Eğtimde Yeni Teknolojiler isimli doktora dersinde Arş.Gör İlker Kayabaş ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Platform Bağımsız Kişisel Araştırma Ortamlarının Tasarımı" isimli bildiriyi 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında sundum.Bu çalışmada öğrenenlerin kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için tarayıcı tabanlı uygulamaları kullanarak başlangıç sayfaları oluşturmaları için bir tasarım modeli önerilmiştir.

The Applicability of MOOC Approach in Anadolu University

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği

2012-2013 Öğretim yılı Güz döneminde UZE613 Uzaktan Eğtimde Yeni Teknolojiler isimli doktora dersinde Arş.Gör Buket Kip Kayabaş ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği" isimli bildiriyi 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında sundum.
Bu çalışmada kitlesel açık çevrimiçi derslerin gelişimi ele alınrak Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminde uygulanabilirliği tartışılmıştır. Yunusemre Açık Öğrenme Portalı hizmetinin kitlesel açık çevrimiçi ders yapısına dönüştürülmesi için gerekli işlemler önerilmiştir.

Open and Distance Learning - Open Content

Açık ve Uzaktan Öğrenme - Açık İçerik

23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında Prof.Dr. Ali Ekrem Özkul başkanlığında gerçekleştirilen "Açık ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler" panelinde "Açık ve Uzaktan Öğrenme - Açık İçerik" isimli bir sunum yaptım. Bu sunuda Açık ve uzaktan eğitim ile açık içerik ilişkisi, kişisel öğrenme ortamları, "Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler" gibi eğilimler birarada tartışılmıştır.
Personal Research Environments Training Seminar

Kişisel Araştırma Ortamları Eğitim Semineri

23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında "Kişisel Araştırma Ortamları" isimli bir eğitim semineri düzenledim. 90 dakikadan uzun süren seminerde araştırmacıların Web 2.0 araçlarıyla kişisel araştırma ortamlarını oluşturmalarına yardımcı olacak bilgiler sunuldu. Ayrıca uygulamakta olduğum kişisel araştırma sürecim hakkında bilgi verdim.


My Personal Research Process

Kişisel Araştırma Sürecim (Beta)

Bu yayında kişisel araştırma ortamımda uygulamakta olduğum kişisel araştırma sürecim hakkında bilgi vereceğim. Kişisel araştırma ortamları ve bu ortamlar kullanılarak yürütülen araştırma süreçleri sürekli beta durumundadır ve sürekli geliştirilmeye açıktır. Bu nedenle kişisel araştırma ortamım ve kişisel araştırma sürecim konusunda gelişmeler oldukça burada yayınlamaya çalışacağım.
Kişisel araştırma sürecimi dört başlık altında toplamış olduğum faaliyetlerle tanıtacağım. Bu faaliyetlerin listesi genel bir liste olup, araştırmadan araştırmaya bu listedeki faaliyetlerin sırası ve önemi değişebilmektedir. 
 • Kaynakları Yönetmek
 • Alanla İlgili Başlıca Yazarların Sosyal Ağlarına Katılmak
 • Araştırma Yapmak
 • Ağ oluşturmak
Kaynakları Yönetmek
 • Alanla ilgili anahtar kelimeleri belirlemek
 • Kaynakları Belirlemek (Üniversite kütüphanesi, Google Scholar, ...)
 • Alanla ilgili wiki ve blog sitelerini belirlemek
 • Kaynakları işaretlemek (Diigo)
 • Konuyla ilgili sık yayın yapılan dergileri belirlemek ve bu dergilerin diğer sayılarını taramak
 • Konuyla ilgili araştırmalara sık yer verilen sempozyum, konferans ve çalıştayları belirlemek ve bu etkinliklerdeki diğer yayınları taramak, aynı işlemi diğer yıllardaki etkinlikler için gerçekleştirmek
 • Alanla ilgili gerçekleştirilmiş projeleri belirlemek ve "project deliverables" dosyalarını belirlemek
 • Kaynakları edinmek ve biraraya getirmek (Mendeley)
 • Çapraz tarama yaparak eksik kaynakları belirlemek (Varolan kaynakları tarih sırasında tarayarak başvuru kaynaklarını elden geçirmek. Başvurularda bulunan konuyla ilgili diğer kaynaklara erişmek ve Mendeleye'e yüklemek
 • Kaynakları zenginleştirmek (Kaynakların tümünü gözden geçirmek, kaynaklar hakkında Mendeley'de etiketler oluşturmak, yazar, eser, yayın türü-yeri ve yayın adı düzeltmeleri yapmak, tekrarları ayıklamak)
 • Alanla ilgili alt alanları ve yan alanları belirlemek ve kaynakları Mendeley'de buna göre düzenlemek 
Alanla İlgili Başlıca Yazarların Sosyal Ağlarına Katılmak
 • Mendeley yazar indeksinden yararlanarak alanla ilgili belirli bir sayının üzerinde yayın yapmış yazarları belirlemek
 • Yazarların Mendeley, Academia, ResearchGate, SlideShare, Twitter, Scribd, Blog, Wiki sitelerini belirlemek ve üye olmak/izlemeye almak
 • Yazarların sosyal ağlarını tarayarak ve sosyal ağlardan gelen bildirimleri izleyerek yazarların yeni yayınlarını yakalamak
 • Sosyal ağlarda alanla ilgili tartışmalara katılmak, tartışmalar başlatmak
Araştırma Yapmak
 • Araştırma konusunu belirlemek ve hipotezi oluşturmak
 • Tarama yapmak (Anahtar kelimeleri içeren kaynakları belirlemek ve tümünü gözden geçirmek) 
 • Alıntı yapmak (Araştırma konusuyla/hipotezle ilgili  çalışmalardan alıntı yapmak) 
 • Araştırma konusuyla ilgili ham bilgileri ve başvuruları bir wiki sitesinde biriktirmek
 • Araştırmayla ilgili betimsel/amprik çalışma tasarlamak
 • Araştırmayla ilgili düşünceleri bir blog sitesinde yayınlamak, akademik sosyal ağlarda araştırmayla ilgili sorular yöneltmek, tartışmalar başlatmak
 • Ortak çalışmalarda ortak kaynaklar için Mendeley'i, ortak belge oluşturmak için Dropbox, SkyDrive ya da Google drive'i kullanmak
 • Hipotezi destekleyecek ya da yanlışlayacak sonuçları elde etmek
 • Sonuçları yazıp araştırmayı tamamlamak
 • Araştırmayı sunmak/yayınlamak
Ağ Oluşturmak
 • Araştırmayla ilgili bilgi ve belgeleri Mendeley, Academia, ResearchGate, SlideShare, Scribd, Google Scholar Citations, Microsoft Academic Research gibi ağlara yükleyerek başkalarıyla paylaşmak,
 • Paylaşımları Twitter, Facebook ve Google+ gibi ortamlarda duyurmak
 • Araştırmayı blog sitesinde tanıtmak ve elde edilen sonuçları sosyal ağlarda başkalarıyla tartışmak