29 Eylül 2013 Pazar

Development of a Multi-Device Based Lifelogging System for Capturing of Learning Experiences

Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi

 "Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede bir dizi ekran görüntüsü ve kamera görüntüsü kaydetme yazılımı geliştirmiştim. Bu yazılımların tasarımı, geliştirilmesi ve denenmesine ait süreci ve bulguları paylaşmak istediğim "Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi" isimli bir bildiri özetini 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan "2nd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS 2013" isimli konferansa gönderdim. Bildiri özeti kabul edildi. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum:

ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN KAYDEDİLMESİ İÇİN ÇOKLU CİHAZ TABANLI BİR YAŞAM GÜNLÜĞÜ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu


Özet

Bu çalışmada bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerindeki öğrenme deneyimlerinin kaydedilebilmesi için bir sistem geliştirilmiştir. Bu amaçla öğrenme deneyimlerinin yaşandığı fiziksel ve sanal ortamlar göz önüne alınmış ve bu ortamlarda geçekleşen öğrenme deneyimlerinin kendiliğinden ve sürekli olarak kaydedilmesi amacıyla bir yaşam günlüğü sistemi tasarlanmıştır. Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılarak, masaüstü, diz üstü, tablet, akıllı telefon ve giyilebilir kamera gibi birden fazla cihazda çalışabilecek ekran görüntüsü yakalama yazılımları ile kamera görüntüsü yakalama yazılımları geliştirilmiş ve yakalanan görüntülerin bulut altyapısı üzerinden taşınarak çalışma bilgisayarında bir araya getirilmesi sağlanabilmiştir. Geliştirilen sistem dokuz ay süreyle denenmiş ve öğrenme deneyimlerini hatırlama ve değerlendirme açısından etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Yaşam boyu öğrenme, öğrenme deneyimlerini kaydetme, yaşam günlüğü  


  

9 Eylül 2013 Pazartesi

Expanded Informal Learning Model and A Method for Management of Learning Experiences

Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem


22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı - EBK2013 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasındanEskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlendi. Konferansta "Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem" isimli bildiriyi sundum. 


Bu çalışmada Eraut’nun “informel öğrenme tipolojisi” Bennett tarafından önerilen “Four-Part Model of Informal Learning” ile birleştirilerek “Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli” elde edilmiş ve bu modelden yararlanarak öğrenme deneyimlerinin yönetimi için bir yöntem geliştirilmiştir.

Three Dimensions of Learning and The Formation of Learning Experiences

Öğrenmenin Üç Boyutu ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı - EBK2013 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasındanEskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlendi. Konferansta "Öğrenmenin Üç Boyutu ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması" isimli bildiriyi sundum.


Bu çalışmada öğrenme deneyimlerinin yaşam deneyimleri içerisinden seçilebilmesi ve betimlenebilmesi için yaşam deneyimlerinin giyilebilir yaşam günlüğü kamerasıyla kaydedilmesi, birey tarafından değişik zaman düzlemlerinde yorumlanması ve kişisel bilgi tabanı oluşturulması adımlarını içeren bir yaklaşım önerilmiştir.