31 Aralık 2014 Çarşamba

"A Proposed Framework For Capturing Learning Experiences With Multi-Device and Multi-Sensor Based Lifelogging" Paper Published in Online Journal "e-AJI"

"Çoklu Cihazlı Ve Çoklu Algılayıcılı Yaşam Günlüğü İle Öğrenme Deneyimlerinin Yakalanması İçin Bir Çerçeve Önerisi" Makalesi e-AJI Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı

1-3 Eylül 2014 tarihinde Yıldız Üniversitesinde düzenlenen YICER (YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences) konferansında sunmuş olduğum "Çoklu Cihazlı Ve Çoklu Algılayıcılı Yaşam Günlüğü İle Öğrenme Deneyimlerinin Yakalanması İçin Bir Çerçeve Önerisi" isimli bildiri e-AJI (Asian Journal of Instruction - Asya Öğretim Dergisi) çevrimiçi dergisinde yayınlandı.

http://e-aji.com/index.php/aji/article/view/48

29 Kasım 2014 Cumartesi

"Interpreting of Learning Experiences" Paper Published in Online Journal JRET

"Öğrenme Deneyimlerinin Yorumlanması" Makalesi JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı

6-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS" konferansında sunmuş olduğum "Öğrenme Deneyimlerinin Yorumlanması" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and Teaching - http://jret.org) makale olarak yayınlandı. 

Makaleye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/03.mutlu.pdf adresinden erişilebilir.

30 Ekim 2014 Perşembe

Lifelong Learning and Smart Televisions

Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar

27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “19. Türkiye’de İnternet – İnet-Tr’14” konferansında sunmak amacıyla Ayşe Peri Mutlu ile ortak yazdığımız "Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar" isimli bildiri kabul edildi.
Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar
Ayşe Peri Mutlu, Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
aperi@anadolu.edu.tr, memutlu@anadolu.edu.tr


Özet
Yaşamboyu öğrenme doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir ve ev-aile ortamı bu süreçte önemli bir yer kaplar. Ortak kullanıma yönelik bir ev eşyası durumunda olan televizyonların günümüzde geleneksel işlevinin yanısıra internet erişimi gibi ek işlevlere sahip olmaları, yeni etkileşim biçimlerini sunmaları, birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebilmeleri ve giderek bilgisayarlarla bütünleşmeleri onlara akıllı televizyon niteliği kazandırmaya başlamıştır. Bu çalışmada akıllı televizyonların özellikleri yaşam boyu öğrenme bağlamında gözden geçirilerek, farklı yaşam evrelerindeki ev bireylerinin potansiyel öğrenme deneyimleri incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda akıllı televizyonların yaşam boyu öğrenme için teknolojik özelliklerinin sağladığı olanakların yanı sıra medyaya dayalı biçimsel olmayan öğrenmeyi zenginleştirmesi, öğrenme süreçlerinin günlük yaşama zahmetsizce eklemlenebilmesi ve aile bireylerinin birbirlerinin öğrenme deneyimlerine katılmalarına olanak sağlaması gibi farklı öğrenme deneyimlerine yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Akıllı televizyon, yaşam boyu öğrenme, uzaktan öğrenme, öğrenme deneyimleri


30 Eylül 2014 Salı

Interpreting of Learning Experiences

Öğrenme Deneyimlerinin Yorumlanması

"Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi İçin Çoklu Cihazlı ve Çoklu Algılayıcılı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli TÜBİTAK 3001 projesinde kuramsal çerçeve oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğim çalışmalardan birisi de çoklu cihazlı ve çoklu algılayıcılı yaşam günlüğü sistemi ile yakalanan yaşam genişliğinde öğrenme deneyimlerinin yorumlanmasını sağlayacak bir yaklaşım arayışıdır. Bu çalışmayı 6-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS konferansında bildiri olarak sunacağım.


Öğrenme Deneyimlerinin Yorumlanması

Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
memutlu@anadolu.edu.tr

Özet
Öğrenme deneyimleri yaşam deneyimlerinin içerisine serpilmişlerdir ve dijital yaşam günlüğü kullanılarak kişisel deneyimlerin yakalanmasıyla öğrenme deneyimleri de yakalanabilmektedir. Yaşam günlüğü araştırmalarında, yakalanan kişisel deneyimlerin bireyler tarafından etkinlikler/olaylar, epizodlar ve öyküler biçiminde hiyerarşik olarak yorumlanabileceği gösterilmiştir. Aynı yaklaşım biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin yorumlanmasında da uygulanabilmektedir. Bu çalışmada biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin yorumlanmasında elde edilen sonuçlar genişletilerek, yaşam genişliğinde öğrenme deneyimlerinin yakalanması ve yorumlanmasını kapsayan bir çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, çoklu cihaz ve çoklu algılayıcılarla deneyimlerin pasif ve aktif olarak yakalanması ele alınmış, “öğrenme deneyimleri” kavramına ağırlıklı olarak yer veren öğrenme kuramları gözden geçirilmiş, “genişletilmiş” yaşam genişliğinde öğrenme modelinden yararlanılmış ve sonuç olarak biçimsel, yarı biçimsel ve biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin sistematik biçimde yorumlanmasını sağlayacak bir yaklaşım geliştirilmiştir. Elde edilen yaklaşım yaşam boyu öğrenme ve yaşam derinliğinde öğrenme açısından da değerlendirilmiştir. Öğrenme deneyimlerinin bireyler tarafından etkili bir biçimde yorumlanmasını sağlayacak yaklaşımın, önceden kaydedilmiş deneyimlerin gözden geçirilerek yorumlanabilmesinin yanı sıra, bireylere deneyimleri kaydederken eş zamanlı olarak yorumlayabilme ve gelecekteki öğrenme deneyimlerini ön-yorumlama olanağına da yer vermesi gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Yaşam günlüğü, öğrenme deneyimleri, öğrenme deneyimlerini yakalama,  yaşam genişliğinde öğrenme, öğrenme günlüğü

1 Ağustos 2014 Cuma

"Development and Implementation of A Digital Lifelogging System for Management of Lifelong Learning Experiences" Project Related Publications

"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" Projesiyle İlgili Yayınlar

Proje öncesi gerçekleştirilen yayınlar:
 • Mutlu, M. E. (2012a), Yaşam Günlüğü (CARPE) Uygulamaları ve Yaşam Deneyimleri Yönetimi İçin Bir Bilgi Mimarisi, XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 7-9 November 2012, Eskişehir. Retrieved from http://inet-tr.org.tr/inetconf17/bildiri/7.pdf, (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2012b). A Mobile Information Management Framework Proposal for Development of Personal Learning Environments, Proceedings of Future Learning IV, 3-32.
Proje kapsamında gerçekleştirilen yayınlar
 • Mutlu, M.E. (2013a). Üç Boyutlu Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 5-7 September 2013. (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2013b), Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 5-7 September 2013. (In Turkish)
 •  Mutlu, M.E. (2013c), Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), Cilt 2, Sayı 4, Makale No:28, 256-269 pp., November 2013. (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2013d), Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi İçin Bir Sistem Önerisi, 30. Ulusal Bilişim Kurultayı, 28-29 November 2013, Ankara. (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2013e), Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı, İnet-Tr 2013 – XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, 9-11 December, 2013. Retrieved from http://inet-tr.org.tr/inetconf18/bildiri/35.pdf, (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2014a). Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi. AB'14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin Üniversitesi, 5-7 February 2014. Retrieved from http://ab.org.tr/ab14/bildiri/176.pdf, (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2014b). Design and Development of a Digital Lifelogging System for Management of Lifelong Learning Experiences, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris. 
 • Mutlu, M.E., Kayabaş, İ., Kayabaş, B.K. ve Mutlu, A.P. (2014). Implementation of the Lifelong Learning Experiences Management Approach – Observations on the First Experiences, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris.
 • Kayabaş, B.K. ve Mutlu, M.E. (2014). Recording, Evaluation and Planning of Knowledge Work Experiences on Personal Research Environments via Life Logging System, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris.
 • Kayabaş, İ. ve Mutlu, M.E. (2014). Obtainment and Management of Informal Learning Experiences Among Saved Life Experiences Via A Life Logging System: An Observation of A Software Developer, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris.
 • Mutlu, M.E. ve Mutlu, A.P. (2014). Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin Dijital Yaşam Günlüğü İle Yönetilmesi – Bir Akademik Yarıyıl Üzerinde Uygulama, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 September 2014, Kocaeli Üniversitesi. (In Turkish) (Accepted)
 • Mutlu, M.E. (2014b). Biçimsel Olmayan Öğrenme Kaynakları Olarak Kişisel Medya ve Kişisel Eğlence Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 September 2014, Kocaeli Üniversitesi. (In Turkish) (Accepted)
Proje sonrası gerçekleştirilen yayınlar
 • Mutlu, M.E. (2014c). Çoklu Cihazlı ve Çoklu Algılayıcılı Yaşam Günlüğü İle Öğrenme Deneyimlerinin Yakalanması İçin Bir Çerçeve Önerisi, YICER – YILDIZ International Conference On Educational Research and Social Sciences, 1-3 September 2014, Yıldız Üniversitesi. (In Turkish) (Accepted)


31 Temmuz 2014 Perşembe

Why personal teknologies?

Neden kişisel teknolojiler?

Bilimsel araştırmalar ağırlıklı olarak büyük kurum ve kuruluşların gereksinimlerine odaklanmaktadır. Böylece bu alanlarda elde edilecek gelişmenin toplumsal açıdan marjinal katkısının büyük olacağı umulur. Örneğin yönetim teorisi içsel olarak bu yönelime sahiptir. Kurumsal bilgi sistemleri, kurumsal bilgi yönetimi, kurumsal değişim yönetimi vb. sayısız alt alanı içermektedir. Ama bireyi merkeze alan ve bireyin bağımsız olarak kendisine hizmet etmeyi amaçlayan araştırma alanları çok sınırlıdır ve bu araştırmalarda da son aşamada bireyin kendisinden çok sisteme katkı sağlanmasına dikkat edilir. 

Örneğin kişisel öğrenme ortamları konusundaki araştırmalar bireyleri eğitim kurumlarının tahakkümünden kurtarma potansiyeline sahipken, uzun dönemde devletin üstlendiği eğitim hizmeti yükünü ve maliyetini giderek artan oranda öğrenenlerin üstüne aktarmaya yönelik planlara da hizmet edebilmektedir. 

Diğer bir deyişle bilimsel ve teknolojik araştırmaların birincil müşterileri devlet kurumları ve özel sektör kuruluşlarıdır. Buna ayrıca uluslararası kuruluşlar da dahil edilebilir. Birincil müşterinin birey olduğu ve sonucunda bireyin devlet kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların kendi üzerindeki etkisini engelleyebileceği ya da kısıtlayabileceği teknolojiler çok fazla araştırılmaz ve geliştirilmez. Çoğu durumda da bu teknolojiler bilgisayar korsanlarıyla (hacker) ilişkilendirilerek kriminalize edilir.

Buna rağmen günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler bireyin de bilimsel araştırmaların önemli bir müşterisi olmasına olanak sağlamaktadır. Bu araştırmalar sayesinde geliştirilen yöntemler ve teknolojilerle bireyler devlet kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlara karşı kendileri için bir özgürlük alanı oluşturabilirler ve bunu genişletebilirler. 

Bu konuda ilk akla gelen alanlar arasında açık kaynaklar hareketi, kişisel mahremiyet artırıcı teknolojiler, ters gözetim hareketi ve istenmeyen iletişimi engelleme teknolojileri sayılabilir.

Açık Kaynaklar Hareketi başında "açık" sözcüğünü içeren ve giderek çeşitlenen hareketleri ifade eden genel bir kavramdır. Yazılım dünyasında açık kaynak kodlu yazılımlar hareketi 70’li yıllarda başlamıştır ve günümüze giderek gelişmektedir. Benzer bir şekilde eğitim içeriklerinin de herkese açık ve erişilebilir olması için 2000’lerin başında MIT’de başlatılan açık eğitsel kaynaklar eylemi de giderek yayılmış ve günümüzde kendi kendine öğrenenler ve öz-düzenleyici öğrenme için önemli bir eğitim kaynağı durumuna gelmiştir. Aynı dönemde akademik içeriklere serbest erişim olanağını yaygınlaştırmak amacıyla açık erişim hareketi başlatılmıştır (Mutlu, 2013). 

Kişisel mahremiyet artırıcı teknolojiler, kurum ve kuruluşların bireylerin özellikle çevrimiçi davranışlarını izlemelerini ve kişisel olarak tanımlanmalarını sağlayabilecek enformasyonu (1) elde etmelerini engelleyici teknolojileri içermektedir. Bu teknolojilere örnek olarak “Privacy Online (OECD Guidance on Policy and Practice)” kitabının 245-268 sayfa aralığındaki “Chapter 12-Inventory of Privacy-Enhancing Technologies” bölümünde çerez yöneticileri ya da engelleyicileri (cookie managers or blockers), reklam engelleyicileri (ad blockers), şifreleme yazılımları (encryption software) ve anonimleştiriciler (anonymizers) verilmektedir (OECD, 2003).

Ters gözetim (sousveillance) düşüncesinin başını aynı zamanda giyilebilir bilgisayarların ve artırılmış gerçekliğin mucidi olan Steve Mann çekmektedir (Mann vd., 2003).  Ters gözetim, bir etkinliğin, o etkinliğin katılımcısı tarafından kayda alınmasıdır. Otoritelerin katılımcısı olmadıkları etkinlikleri kayda almaları (gözetim - surveillance) düşüncesine karşı geliştirilmiştir (2). Bir diğer anlamı da "gözetleyenleri gözetlemek" tir. Günümüzde bireylerin çoğunluğunun sahip olduğu akıllı telefonlarla her birey aynı zamanda ters gözetim gerçekleştirebilmektedir.

İstenmeyen iletişimi engelleme düşüncesi ise iletişim alanında geliştirilen yöntem ve teknolojilerin bireyin kendi üzerinde uygulanmasını engelleme isteğinden kaynaklanmaktadır ve bu amaçla kullanılabilecek teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu alanda kullanılan teknolojilerin bir bölümü kişisel mahremiyetin korunmasında da kullanılabilir. 

İstenmeyen iletişimi engelleme yaklaşımına aşağıdaki örnekler verilebilir: 

Halkla ilişkiler ve reklamlardan korunma
 • Ortamdaki reklamları ayıklayan artırılmış gerçeklik sistemleri - Steve Mann'ın bu konudaki öncü çalışmaları
 • İstenmeyen e-Postaları Filtreleme - Antispam yazılımları
 • Yayınlardan televizyon reklamlarını ayıklayan akıllı televizyon uygulamaları
Kurumsal iletişimden korunma
 • 444'lü numaralardan gelen aramaları kapatan akıllı telefon uygulaması
Siyasal iletişimden korunma
 • Yayınlardan siyasetçileri görsel ve sözel olarak engelleyen akıllı televizyon uygulamaları
Giderek yaygınlaşan akıllı teknolojiler istenmeyen iletişimi engellemek için önemli potansiyele sahipler. Bu konuda gelecekte daha fazla gelişme yaşanması beklenebilir. Diğer taraftan yukarıda ele alınan teknolojilerin çok daha güçlü ve etkili olanları kurum ve kuruluşların kendileri gereksinimleri için de geliştirilmektedir. Bu teknolojilerin kişisel gereksinimler için uyarlanmalarının, özellikle açık kaynak kodlu yazılım hareketi düşünüldüğünde, önüne geçmek mümkün değildir.

Kaynaklar
 • Mutlu, M. E. (2013), "e-Öğrenme", Temel Bilgi Teknolojileri (Ed. Yılmazel, Ö.) kitabının içerisinde  5.ünite, 98-122 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1647-1, 2013
 • OECD (2003), Privacy Online: OECD Guidance on Policy and Practice, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264101630-en
Siteler
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Personally_identifiable_information

30 Haziran 2014 Pazartesi

New Studies

Yeni Çalışmalar

Hem yaşam günlüğü ile öğrenme deneyimlerini yakalama ve değerlendirme konusundaki deneyimlerimi yeni alanlarda uygulayarak artırmak, hem de yaşam günlüğü sistemini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalara devam ediyorum. Bu doğrultuda biri YICER (YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences)'e, diğeri EBK2014 (23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı)'e sunulmak üzere iki bildiri yazmaya başladım. Ayrıca yine EBK 2014'ye sunulmak üzere Ayşe Peri Mutlu ile birlikte ortak bir bildiri hazırlıyoruz.


ÇOKLU CİHAZLI VE ÇOKLU ALGILAYICILI YAŞAM GÜNLÜĞÜ İLE ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN YAKALANMASI İÇİN BİR ÇERÇEVE ÖNERİSİ

Mehmet Emin MUTLU

ÖZET


Öğrenme kavramı yaşam boyu öğrenme, yaşam genişliğinde öğrenme ve yaşam derinliğinde öğrenme olmak üzere üç boyutlu bir uzayda gerçekleşen bir süreç olarak ele alınabilmektedir. Yaşam boyu öğrenme doğumda başlayıp ölüme kadar devam kesintisiz eden bir süreçtir. Yaşam genişliğinde öğrenme ise bireyin öğrenme deneyimlerini nerede yaşadığına bağlı olarak biçimsel öğrenme, yarı biçimsel öğrenme ve biçimsel olmayan öğrenme olarak gruplandırılmaktadır. Yaşam derinliğinde öğrenme ise neye inanılacağı, nasıl davranılacağı ve kendini/diğerlerini nasıl yargılayacağını belirleyen tüm dini, manevi, ahlaki ve sosyal değerleri öğrenmeyi içerir.

Bireylerin yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin bir bölümü fiziksel ortamlarda yaşanırken, günümüzde sanal ve karma ortamlarda gerçekleşen öğrenme deneyimlerinin öneminin arttığı görülmektedir. Biçimsel ve yarı biçimsel öğrenme deneyimleri genellikle planlı ve bilinçli bir şekilde yaşanırken biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin önemli bir bölümü planlanmadan ve/veya bilincinde olmadan gerçekleşir. Bu deneyimler bireyin yaşam deneyimlerinin içerisine serpilmişlerdir ve sonradan hatırlanmaları, fark edilmeleri ve yararlanılabilmeleri için yaşandıkları anda bu deneyimlere ait hatırlatıcı verilerin kaydedilmesi gerekmektedir. Bireylerin yaşam deneyimlerini sonradan hatırlamak amacıyla bu deneyimlere ait görüntü, ses, video, konum vb. verilerin yakalanması ve kaydedilmesi işlemine yaşam günlüğü adı verilmektedir.

Bu çalışmada yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin daha sonra hatırlanmak amacıyla yaşandıkları anda yakalanması sürecini sistematik bir bakış açısıyla betimleyebilmek amacıyla, öğrenme türlerinin özellikleri, öğrenme ortamları ve günlük kaydedici cihazlar ile algılayıcılar sınıflandırılarak bir çerçeve elde edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan çerçevenin öğrenme deneyimlerinin yakalanması amacıyla geliştirilecek sistemlerin tasarımında kullanılabileceği öngörülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Yaşamboyu öğrenme, Yaşam genişliğinde öğrenme, Yaşam derinliğinde öğrenme, Yaşam günlüğü, Öğrenme deneyimlerinin yakalanması, Öğrenme ortamlarıBİÇİMSEL OLMAYAN ÖĞRENME KAYNAKLARI OLARAK KİŞİSEL MEDYA VE KİŞİSEL EĞLENCE ORTAMLARINDAKİ DENEYİMLERİN YÖNETİMİ

Mehmet Emin MUTLU

ÖZET


Yaşam boyu öğrenme sürecinde biçimsel olmayan öğrenmenin gerçekleştiği alanlardan birisi de kişisel medya ve eğlence ortamlarıdır. Günümüzde dijital teknolojilerdeki çeşitlenme bireylerin kişisel medya ve eğlence ortamını oluşturan çok sayıda aracın ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnternet bağlantısına sahip masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarların ekranları en yaygın kişisel medya ve eğlence ortamını oluşturmaktadır. Bu ortamdaki başlıca araçlar arasında internet televizyonu, internet radyosu, internet ortamında yayınlanan filmler ve televizyon programları, internet gazetesi ve dergileri, internet ortamındaki videolar, müzikler ve görüntüler, internet ortamındaki e-kitaplar ve bilgisayar oyunları bulunmaktadır. Bireyler internet ortamında yayınlanan içeriklerin bir bölümüne düzenli olarak takip ettikleri sitelerden erişebildikleri gibi önemli bir bölümüne de sosyal medyada gerçekleşen paylaşımlar aracılığıyla erişmektedirler. Bireyler bu ortamda yaşadıkları biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerini kullandıkları bilgisayarların ekran görüntülerini düzenli olarak yakalayarak kaydedebilirler.

Diğer taraftan bireyler aynı zamanda televizyon, akıllı TV, IP TV, radyo, müzik seti, otomobil müzik sistemi, taşınabilir medya oynatıcıları, e-kitap okuyucuları, akıllı telefonlar, fotoğraf albümleri gibi geleneksel ya da bilgisayar dışındaki mobil medya ve eğlence araçlarına da sahip olabilirler. Ayrıca sinema, tiyatro, konser, söyleşi, sergi, basılı gazete, dergi ve kitap gibi kaynaklardan da içerik temin edebilir ya da bu ortamlarda canlı deneyimler yaşayabilirler. Bireyler bu araçları kullanırken ya da fiziksel ortamlarda deneyimler yaşarken giyilebilir ya da taşınabilir kameralar ile düzenli olarak görüntü yakalayarak biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerine ait görsel kanıtlar elde edebilirler.

Bu çalışmada kişisel medya ve eğlence ortamlarının biçimsel olmayan öğrenme açısından rolü incelenmiş ve bu ortamlarda yaşanan öğrenme deneyimlerinin yönetilebilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla kişisel medya ve eğlence ortamlarındaki öğrenme deneyimlerinin bir dijital yaşam günlüğü sistemiyle kaydedilmesi, yorumlanması, bağlam listelerinin elde edilmesi ve deneyimlerin planlanması-denetlenmesi-değerlendirilmesi süreci eylem araştırması yaklaşımıyla denenmiştir. Deneme sonucunda elde edilen veriler çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Uygulanan sürecin özellikle planlanmamış ya da bilincinde olmadan yaşanan biçimsel olmayan öğrenme deneyimlerinin sonradan fark edilmesi, anlamlandırılması ve yönetilmesi açısından etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Kişisel medya ve kişisel eğlence ortamı, Yaşam günlüğü, Biçimsel olmayan öğrenme deneyimleri, Yaşam boyu öğrenmeUZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN DİJİTAL YAŞAM GÜNLÜĞÜ İLE YÖNETİLMESİ – BİR AKADEMİK YARIYIL ÜZERİNDE UYGULAMA 

Ayşe PERİ MUTLU,  Mehmet Emin MUTLU 

ÖZET


Enformasyon ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan öğrenme günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Ders içeriklerinin iletiminin ve öğrenme etkinliklerinin ağırlıklı olarak internet ortamında gerçekleştiği biçimsel uzaktan öğrenmede teknolojik altyapı olarak öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamları kullanılmaktadır. Öğrenciler bir öğretim dönemi süresince içeriklere erişmek ve öğreticilerle iletişim kurmak dışında, verilen ödevleri/projeleri yapmak, diğer öğrenenlerle iletişim kurmak ve ders çalışmak- dersi tekrar etmek amacıyla da sanal ortamları kullanmaktadırlar ve varsayılan olarak bu süreçte fiziksel ortamlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu durum öğrenme deneyimlerinin dijital olarak kaydedilmesi ve tekrar erişilerek değerlendirilmesi açısından yüz yüze öğrenmeye göre daha fazla fırsat sunmaktadır. Bu çalışmada “Uzaktan Öğrenme” alanında uzaktan öğrenme yöntemiyle sürdürülen bir yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin sanal ortamda gerçekleştirdiği bütün öğrenme etkinliklerine ait bilgisayar ekranı ve kamera görüntüleri otuz saniyelik aralıklarla bir dönem boyunca kaydedilmiştir. Kaydedilen öğrenme deneyimleri “Öğrenme deneyimlerini yönetme” yaklaşımıyla yorumlanmış, bağlam listeleri elde edilmiş ve öğrenme deneyimleri anlamlandırılmıştır. Bu süreç boyunca öğrenme deneyimlerinin planlanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi için çeşitli işlemler denenmiştir. İlk yazarın bir öğretim dönemi boyunca gerçekleştirdiği yaşam günlüğü uygulaması her iki yazarın gerçekleştirdiği yarı yapılandırılmış görüşmeler ve tutulan günlükler yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda uzaktan öğrenme deneyimlerini kaydetme ve yönetme yaklaşımının öğrenenin kendi öğrenme süreci üzerindeki denetimini artırma potansiyeline sahip olduğu fark edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yaşam günlüğü, Uzaktan öğrenme, Öğrenme deneyimlerini kaydetme, Öğrenme deneyimlerini yönetme

31 Mayıs 2014 Cumartesi

"A Personal Learning Environment Framework for Anadolu University Open Education System Students" Paper Published in Online Journal JRET

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" Makalesi JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı.

24-26 Nisan 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenen "ICONTE-2014 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications" konferansında sunmuş olduğum"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and Teaching - http://jret.org) yayınlandı. 

Bildiriye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11.mutlu.pdf adresinden erişilebilir.28 Nisan 2014 Pazartesi

Presentation of "A Personal Learning Environment Framework for Anadolu University Open Education System Students" Paper

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" Bildirisinin Sunusu

24-26 Nisan 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenen "ICONTE-2014 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications" konferansında sunmuş olduğum"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" isimli bildirinin sunum dosyasını aşağıda paylaşıyorum.30 Mart 2014 Pazar

Lifelogging Researches on Learning Experiences

Öğrenme Deneyimlerinde Yaşam Günlüğü Araştırmaları

Yaşam günlüğü yaklaşımının öğrenme süreçlerinde kullanımı çok araştırılmamış bir konu olmaya devam etmektedir. 2013 yılında başladığım ve Ağsutos 2014'de tamamlanması beklenen BAP Projesinde bu alanı incelmeye devam etmekteyim.  Yakın zamanda yaptığım bir literatür taramasında belirleyebildiğim kaynakları bir wiki sayfasında toplamaya başladım (1). Bu sayfayı düzenli aralıklarla güncelleştirmeye çalışacağım.

(1) http://personalis.wikispaces.com/LifeLogging+on+Learning

25 Şubat 2014 Salı

A Personal Learning Environment Framework for Anadolu University Open Education System Students

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi

24-26 Nisan 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan "ICONTE-2014 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications" konferansına göndermiş olduğum "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" isimli bildiri özetim kabul edildi. Bu çalışma ilerleyen aylarda açıköğretim sistemi öğrencileri üzerinde yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin yönetimini araştırmak amacıyla önermeyi düşündüğüm bir bilimsel araştırma projesi için başlangıç noktası oluşturacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
BİR KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESİ

Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu, 
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
 memutlu@anadolu.edu.tr

Özet
Kişisel öğrenme ortamları yaşam boyu öğrenenlerin öğrenme hedeflerine erişmeleri amacıyla kendileri tarafından tasarlanan, geliştirilen ve yönetilen ve ağırlıklı olarak web 2.0 teknolojilerine dayalı olan ortamlardır. Sürekli beta sürümü durumunda olan bu ortamlar teknolojik araçların çeşitlenmesine ve öğrenenlerin teknolojik becerilerinin artmasına paralel olarak gelişirler. Kurumların sadece belirli bir dönem hizmet veren öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamlarından farklı olarak bireyin yaşam boyu öğrenme süreci boyunca yaşadığı öğrenme deneyimlerine ait içerik ve iletişimin büyük bir bölümünü barındırırlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kurulduğu 1982 yılından günümüze ülkemizdeki en fazla öğrenciye sahip uzaktan eğitim kurumudur. Açıköğretim sistemi öğrencilerinin Anadolu Üniversitesinin onlara öğrencilik süresi boyunca sağladığı e-öğrenme hizmetleriyle yetinmemeleri, kendilerine ait kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları ve kullanmaları yaşam boyu öğrenme süreçleri için önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin kendi kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için literatürden ve Açıköğretim Sistemine ait öğrenme kaynaklarından yararlanarak uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çerçeve önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kişisel öğrenme ortamları, açık ve uzaktan öğrenme, yaşam boyu öğrenme, kişisel öğrenme yönetimi

29 Ocak 2014 Çarşamba

The PLE Conference 2014

The PLE Conference 2014 - Beyond Formal: Emergent Practices for Living, Learning and Working

Kişisel Öğrenme Ortamları Konferansının beşinci sürümü bu yıl Talinn (Estonya) ve Kuala Lumpur'da (Malezya) parale olarak düzenlenecek. Talinn'deki oturumlar 16-18 Temmuz 2014'de Kuala Lumpur'daki oturumlar ise 25-27 Haziran 2014'de düzenlenecek. Konferans sitesine http://pleconf.org/2014/ adresinden erişilebilir.

Bu yıl konferansın ana konular şunlardır:
 • PLEs for managing life transitions
 • PLE and formal learning contexts: conflicts and confluences
 • PLE theoretical frameworks
 • PLE in early childhood and the family
 • PLE as literacy
 • PLE and portfolios
 • PLE and PLNs (Personal Learning Networks)
 • PLE and creative practice
 • PLEs in formal contexts (Schools, Vocational, Higher Education)
 • PLES in Lifelong Learning
 • The social PLE
 • Personal Learning and assessment
 • Digital footprints and identities
 • Ownership and agency
 • Emergent pedagogies and approaches
 • Innovative work-based learning and practices
 • PLEs and technologies
 • Personal learning and the creative economy
 • Future challenges in the PLE context